Website Gebruiksvoorwaarden

 

Disclaimer

Aan alle op deze website gepubliceerde teksten kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op studio7rockanje.nl zijn onder voorbehoud van (schrijf)fouten en/of wijzigingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige fouten op onze website danwel website(s) waar eventueel naar gelinkt worden.

 

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten:

Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

 

Alle op de website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

 

Inhoud:

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen (sport)medisch advies. Elke aansprakelijkheid van deze site, werknemers of vertegenwoordigers van ons, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de website gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

 

Aan de site gekoppelde sites: (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat onze onderneming verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan.

 

Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons.

 

Door u verstrekte informatie:

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

 

Bescherming persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

 

Overige voorwaarden:

Op al onze diensten en/of services en/of abonnementen gelden de Algemene Voorwaarden m.b.t. de desbetreffende aangeboden dienst en/of service. U kunt hieronder deze Algemene Voorwaarden downloaden/inzien. Gebruik hiervoor Adobe Acrobat Reader om de PDF bestanden te kunnen openen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

 

Neem contact met ons op:

Indien u een vraag of klacht heeft over de studio7rockanje.nl website, neemt u dan contact met ons op.

STUDIO 7

ROCKANJE

Vragen?

Stuur ons een WhatsApp

0613875001